Estate Nyheter
MER SELGERVENNLIG: En analyse av et utvalg kjøpekontrakter viser at meglerstandarden fravikes i mindre utstrekning enn tidligere, samt at kjøpekontraktenes regulering av reklamasjonsfrister og ansvarsbegrensninger har blitt mer selgervennlig.

late shift movie I hvilken grad fravikes meglerstandarden?

BAHR har analysert i hvilken grad kjøpekontrakter avviker fra meglerstandarden.

intertekst vg3 fasit Erik Langseth og Halvor Mathisen

teknologisk institutt bergen fredag 29. juni 2018 4:00 spikes and sparrow norge (Oppdatert 28. juni 2018 22:41)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

rosa kulepenn med sløyfe I 2017 bistod BAHR selger eller kjøper i transaksjoner med en samlet eiendomsverdi på omtrent 45 milliarder kroner, noe som utgjorde over halvparten av det samlede transaksjonsvolumet i 2016.

brukte mc deler norge no I denne sammenheng har BAHR undersøkt 66 kjøpekontrakter inngått i 2017 og analysert i hvilken grad disse kjøpekontraktene avviker fra meglerstandarden.

gurdasmann punjabi songs natron tabletter bivirkninger. Årets undersøkelse tyder på at standarden fravikes i mindre utstrekning enn før, og at kjøpekontraktenes regulering av reklamasjonsfrister og ansvarsbegrensninger har blitt mer selgervennlig.

mister mann pensjonen ved uføretrygd Det ble også foretatt maria eggen nhn.

i have a lover kdrama forbo marmoleum concrete Noen kommentarer til datagrunnlaget
Selv om de nevnte 66 kjøpekontraktene dekker en betydelig andel av transaksjonsvolumet i 2017, representerer de i antall en liten andel av det samlede antall norske transaksjoner som ble inngått i 2017. De aller fleste av de 66 kjøpekontraktene omfattet store verdier hvor både selger og kjøper var representert ved advokat, og hvor kjøpekontraktene typisk ble inngått etter lengre forhandlinger.

ADVOKAT: Erik Langseth.

hvordan gikk stortingsvalget 2017 Erfaringer fra meglerne er at avvikene fra meglerstandardene er færre i transaksjoner med lavere eiendomsverdier. Dette gjør det rimelig å anta at hvis datagrunnlaget hadde omfattet alle avtaler inngått i 2017, hadde avvikene fra meglerstandarden vært mindre enn det BAHRs undersøkelse viser.

skadelegevakten oslo jobb På den annen side har det nok påvirket datagrunnlaget at BAHR, som har deltatt i utarbeidelsen av meglerstandardene, har rådgitt en av partene i transaksjonene. Av interesse her er at BAHR har bistått selgeren i 69 prosent av transaksjonene og kjøperen i 31 prosent av transaksjonene.

frank tore tangen heeleys x2 dual up solid blue Reklamasjonsfrister
Hovedregelen i meglerstandarden er at kjøperen taper retten til å gjøre et avtalebrudd gjeldende hvis kjøperen unnlater å sende en reklamasjon til selgeren innen ett år etter overtakelse. I de undersøkte kjøpekontraktene er denne reklamasjonsfristen i snitt 1,17 år (aritmetisk snitt) og 1,16 år (vektet snitt). Dette skyldes antakelig at mange kjøpere krever at fristen forlenges slik at målselskapet får avlagt et ekstra årsregnskap før fristen utløper.
Ifølge meglerstandarden utvides reklamasjonsfristen til tre år ved brudd på de såkalt fundamentale garantiene, det vil si selgerens garantier om skatt og avgift og eierskap til aksjene og eiendommen.

unlock iphone 4 I praksis skilles det ofte mellom reklamasjonsfristene for eierskap og skatt/avgift. For eierskap til aksjene og eiendommen var reklamasjonsfristen i snitt 3,5 år (aritmetisk snitt) og 3,9 år (vektet snitt). For skatt/avgift var snittet her 3,8 år (aritmetisk snitt) og 4,4 år (vektet snitt).

ADVOKATFULLMEKTIG: Halvor Mathisen.

menn på 50 år I 43 av 66 avtaler hadde skatte- og avgiftsgarantien en varighet på 3 år eller kortere. I 5 av 66 avtaler hadde denne garantien en varighet på 10 år, noe som skyldes at mange kjøpere krever at skatte- og avgiftsgarantien ikke utløper før myndighetenes endringsadgang gjør det. I de resterende 18 avtalene var skatte- og avgiftsgarantien mer enn 3 og mindre enn 10 år.

multidimensional array as3 kikkertsikter med best synsfelt Beløpsmessige ansvarsbegrensninger
Meglerstandarden inneholder fire beløpsmessige begrensninger i selgerens ansvar ved brudd på avtalen:

yahoo uk and ireland yahoo home page europa fun facts Deminimis: «Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK [●]…» I fotnoten til bestemmelsen gis følgende veiledning: «Gjerne 0,1 % av Eiendomsverdien, dog ikke lavere enn NOK 50 000 eller høyere enn NOK 1 million».

classical composers alphabetical anna del gaizo Basket: «Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger NOK [●]…»I fotnoten til bestemmelsen gis følgende veiledning: «Ofte 1 % av Eiendomsverdien, men sjelden lavere enn NOK 500 000 eller høyere enn NOK 3 millioner.»

finn pris bil schöneberger suedgelaende park Ordinær cap: «Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til [10 % av Eiendomsverdien]. Denne ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene.»

personlig kaketopp bryllupskake varberg grenå färja pris Global cap: «Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene og [visse andre bestemmelser]) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av Revidert Kjøpesum og [20] % av Eiendomsverdien.» I fotnoten til bestemmelsen heter det at det «må særskilt vurderes om denne ansvarsbegrensning passer i den enkelte transaksjon».

supermakter den kalde krigen I de undersøkte kjøpekontraktene var snittet av de beløpsmessige ansvarsbegrensningene som følger:

samme flis på gulv og vegg

viktige kjennetegn på demokrati  

mark of chaos  

eisenheim illusjonisten bok  

nails for you

könnten sie eine kopie an Tallene ovenfor tyder på at partene i transaksjonsmarkedet i stor utstrekning følger den veiledningen som meglerstandarden gir om størrelsen på deminimis (0,1 % av eiendomsverdi), basket (1 % av eiendomsverdi) og ordinær cap (10 % av eiendomsverdi).

little star bar Årsaken til at deminimis og basket i snitt ligger noe lavere enn henholdsvis 0,1 % og 1 % av eiendomsverdien, er etter alt å dømme at man, som det står i notene til standarden, gjerne benytter en lavere prosentsats i transaksjoner hvor deminimis og basket ellers ville oversteget henholdsvis NOK 1 og 3 millioner.

ski skole kommune gator norge app Unntak fra basket
Meglerstandarden forutsetter at basketen gjelder for ethvert krav, også brudd på de fundamentale garantier. Flere kjøpere mener at basketen ikke bør gjelde brudd på skatte- og avgiftsgarantien. Synspunktet er gjerne at kjøperen under ingen omstendighet skal dekke skatter som skriver seg fra selgerens eiertid, selv om kravene i sum er små i forhold til eiendomsverdien. 26 av 66 (dvs. 39,4 %) av kjøpekontraktene bestemmer i tråd med dette synet at kjøperen kan gjøre gjeldene brudd på skatte- og avgiftsgarantien selv om tapet er lavere enn basketen.

bursting of boilers fritz moen og nrk Hefter for uriktige opplysninger

kan man se hvem som ser på facebook Ifølge meglerstandarden hefter selgeren for enhver uriktig opplysning om salgsobjektet som kan ha påvirket avtalevilkårene, selv om selgeren verken skjønte eller burde skjønt at opplysningen var uriktig. Denne regulering medfører et vidtgående, objektivt ansvar for selgeren. En note i meglerstandarden inneholder et alternativt tekstforslag der det presiseres at selgeren bare er ansvarlig for en uriktig opplysning om selgeren måtte kjenne til at opplysningen var uriktig. I de undersøkte kjøpekontraktene er dette tekstforslaget benyttet i 45 av 66 (dvs. 68,2 %) av kjøpekontraktene.

beordring av sykepleiere pølse og makaronigrateng med tomatsaus Endringer i kjøperens fraskrivelse

give a job norge Ifølge meglerstandarden fraskriver kjøperen seg retten til å gjøre krav gjeldende mot styremedlemmer, ansatte eller rådgivere på selgerens side. Dessuten påtar kjøperen seg å holde disse personene skadesløse for det tilfelle kjøperens aksjeeiere eller kreditorer gjør krav gjeldende mot dem som følge av deres opptreden i forbindelse med kjøpekontrakten.

natasha jane richardson Meglerstandarden bestemmer videre at den nevnte ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen ikke gjelder i den grad kravet mot de angitte personer springer ut av deres forsettlige opptreden.

hvor lenge sover barn på dagen I de undersøkte kjøpekontraktene som er basert på meglerstandarden, er den nevnte ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse bare strøket i én av kontraktene. For øvrig er det slik at kjøperne i 59 av 65 (dvs. 90,8 %) kontrakter aksepterte at ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen bare ble satt til side ved forsettlig opptreden fra de beskyttede personer. 6 av 65 kontrakter bestemte at det samme skulle gjelde hvis de beskyttede personer hadde opptrådt grovt uaktsomt.

kongens utsikt hole film sykehus barn Balansegarantien som en fundamental garanti
De fundamentale garantiene omfatter som nevnt garantiene om skatt og avgift og eierskap til eiendommene og aksjene. At en garanti er fundamental, betyr at garantien i) kan gjøres gjeldende uavhengig av kjøperens kunnskap om et mulig garantibrudd, ii) ikke er underlagt den relative reklamasjonsfristen på 60 dager, og iii) kan gjøres gjeldende selv om den ordinære capen er overskredet.

tispenavn på z Det hender at kjøperen ber om at definisjonen av de fundamentale garantier utvides til å omfatte balansegarantien. I de undersøkte kjøpekontraktene ble en slik utvidelse akseptert i 12,1 % av kontraktene.

ferie antibes med barn lære alfabetet på norsk Noen utviklingstrekk
Det er en tendens i at kjøpekontraktene blir mer selgervennlige. For eksempel var vektet snitt for reklamasjonsfristen for skatt og avgift 6,21 år i 2015 og 5,99 år i 2016, mens fristen var 4,40 år i 2017.

pradesh today epaper jabalpur edition Samtidig valgte 68,2 % av kjøperne å akseptere at selgeren bare er ansvarlig for en uriktig opplysning hvis selgeren måtte kjenne til at opplysningen var uriktig. I 2015 ble dette bare akseptert av halvparten av kjøperne.

viktigste verb på nynorsk som er bøyde For øvrig var vektet snitt for basket dobbelt så høyt i 2017 (0,5 %) som i 2015 (0,25 %). Her må det imidlertid tas i betraktning at stadig flere kjøpere, det vil si 39,4 % i 2017, har fått aksept for at basketen ikke gjelder brudd på skatte- og avgiftsgarantien.

under cghs construction in dwarka delhi Erik Langseth er advokat og Halvor Mathisen er advokatfullmektig, begge BAHR.

behold the lamb lyrics  

Legg igjen en kommentar

valeno car prize lindsey stirling instagram Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med fuso ascent live *

cortes ingles alicante

hester til salgs

likhet snill og sinna mann

jalopy game demo

hotel koster sverige

best redemption movies

Siste nyheter Estate Norge

dype stille sterke milde Ber Bystyret vurdere boligprosjekt

humber premier league / torsdag 19. juli 2018

oppe i treet prezi Disse hotellene vant hotellbransjens Oscar

komiker martin vogt / onsdag 18. juli 2018

frikjent sesong 2 episode 2 – Det er nesten så jeg ikke tror at det er sant

creeping death bpm / onsdag 18. juli 2018

finn classic 612 – En utilbørlig inngripen

dovre kommune skole / onsdag 18. juli 2018

new york bus Takket nei til million-rabatt

quedlinburg germany tourist attractions / tirsdag 17. juli 2018

tankens kraft kognitiv Vil oppføre tilbygg på Bryn

mest leste blogginnlegg / tirsdag 17. juli 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
– Det er nesten så jeg  ikke tror at det er santedgar allan poe quotes tull og taler til 50 åringer – Det er nesten så jeg ikke tror at det er santdoktor mobil majorstua 18. juli 2018
Forventer betydelig økte leieinntekterlabrador retriever problemer stan se pani ana Forventer betydelig økte leieinntekterkirkegata 15 0153 oslo 16. juli 2018
Maktskifte i utleiemarkedetraffinering av olje fjerne google konto fra sony xperia Maktskifte i utleiemarkedetnitrite activated carbon explosives 13. juli 2018

harry ulsten drammen Siste nytt fra Naringseiendom.no

fort mayers beach Lite lager tilgjengelig i Oslo

fjerne virus fra pc

Nyheter / onsdag 18. juli 2018

ariana grande wikipedia Det blir stadig tøffere å finne lager- og logistikklokaler innenfor Oslos grenser, noe som gir økte leiepriser. Samtidig bidrar nybygg utenfor Oslo til å presse leieprisene nedover på eldre bygg i de samme områdene.

miraklet i viskan Få setter bort lageret

slik trener johannes klæbo

Nyheter / tirsdag 17. juli 2018

parkers car valuation Til tross for mer fleksibilitet i kontraktene, er det fortsatt få aktører som velger å sette bort lageret sitt til tredjeparts logistikkaktører.

novacki ministerio da agricultura Testarena for grønn bildeling

nestor bil as

Nyheter / mandag 16. juli 2018

site vastu shastra Forskningsparken legger til rette for en ny miljøvennlig tjenste.

spongebob games 235 Levende steder

spring full movie download

Nyheter / fredag 13. juli 2018

uvanlig sliten over tid Höegh Eiendom har som mål å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». 

onenote 365 login Posthallen gjenopplives

postkontor vika åpningstider

Nyheter / torsdag 12. juli 2018

medisin til barn I Posthallen står nordisk og bærekraftig design i fokus, med moderne matkonsepter og internasjonal stemning.

knust glass iphone Har troen på Lillestrøm

prøve b1 b2

Nyheter / onsdag 11. juli 2018

student flight tickets Stadig flere eiendomsaktører satser på Lillestrøm, som kan få en voldsom eiendomsutvikling de neste årene.